شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ رئيس جمهور اگربعضي چيزها نبود به مجلس نشان مي دادم www.masahebdarim.parsiblog.com سند تو ال ممنون داغ داغ داغ داغ جالب
ساعت دماسنج
ماصاحب داريم
0 امتیاز
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ماصاحب داريم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top